GARANTİ - TESLİMAT - İADE - GİZLİLİK


Satış Sözleşmesi

 
Sitemizde alışveriş yapan ALICI, sözleşmeyi OKUMUŞ ve kabul etmiş sayılır.

Üye Bilgileri:Üye, bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmelidir. Teslimatın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, telefon numarası ve Vergi numarası (TC Kimlik Numarası) girilmesi zorunludur. Bu bilgiler hem Güvenlik için hem de Kanuni zorunluluktan dolayı gereklidir.Fiyat Politikası: Mağazamızda satılan ürün fiyatlarını Serbest Ekonomi kuralları gereği Mağazamız belirler. Etiket fiyatı, Satış Fiyatı ve İndirimli Fiyat buna dahildir. Müşteri, Ürün üreticisi, İthalatçısı ya da dağıtıcısı dahil hiç kimse fiyatı değiştirmemiz konusunda bizi zorlama yetkisi yoktur. Yazım hataları istisnadır.Garanti: Mağazamız ve Müşteri Garanti Koşulları Sayfasında belirtilen kurallar çerçevesinde hareket Eder.İade: Mağazamız sattığı hangi ürünü İade Koşulları Sayfasında belirtilen durumlarda iade alma garantisi verir.Ücretler: Mağazamız tarafından tahsil edilen ücretler; ilgili bölümlerde müşterinin görebileceği şekilde açıkça görüntülenir. Bu fiyatlara sonradan itiraz edilemez.Müşteri Memnuniyeti: Mağazamız Müşteri memnuniyetini Maksimum düzeyde tutmak için yoğun çaba harcamaktadır. Mağazamızı zarara uğratmaya yönelik ve genel ticaret kuralları çerçevesinde olmayan Müşteri talepleri hariç tüm şikayet ve istekleriniz dikkatle incelenerek İVEDİ sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.Güvenlik Tedbirleri: Mağazamıza verilen siparişler, bir dizi güvenlik tedbirinden geçtikten sonra müşteriye gönderilir. Mağaza yöneticilerimiz satış esnasında müşteriden bazı ek bilgiler talep edebilir. Talep edilen Bilgiler Sizin güvenliğiniz içindir. Müşteri bu talepleri karşılamakla yükümlüdür. Firma yöneticilerimiz tarafından güvenli görülmeyen ya da kuşku uyandıran siparişler gönderilmez.Ürün teslimatı: Mağazamız tarafından satın alınan ürünler, belirlenen Kargo şirketleri ya da kendi dağıtım ağımız ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir. Teslimatlar da farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edilemez. Sipariş edilen ürünün paketi Müşteri tarafından teslim alınırken; Mutlaka Kontrol edilmeli, hatalı ve hasarlı paketler teslim alınmamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş; Kargo Yetkilisi tarafından eksiksiz ve Sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu 13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup sözleşme, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi1.

Taraflar 1,1.

SATICI:

Ünvanı: Tales Reklam Organizasyon Ltd Şti

Adresi: 19 Mayıs Mh. Turaboğlu Sk H.Yazgan İş Merkezi 4/2Kadıköy / İstanbul

V.D: ErenköyV.N: 816 056 7950

Telefon: +90 (216) 706 14 50

Web: https://www.kedi7.com


1,2. ALICI:ADI / Doğum Yeri / Ünvanı: (online sipariş müşterisi.)Adresi:Telefon:E-Posta:2. Sözleşmenin içeriğiİşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.kedi7.com İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve Satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.3. Sözleşme ve isim ÜRÜNElektronik ortamda alınan Ürün / ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim Alacak Kişi, Teslimat Adresi, Kişisel Bilgileri, Kargo ücreti işbu formun gönderildiği sırada müşterinin beyan ettiği ve ödeme yapılan tutara karşılık gelen tutardaki gibidir.4. Genel Hükümler4,1. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme ve isim ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgilendirmeyi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.4.2. Sözleşme ve isim; ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI' ya siparişlerdeki gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda 3. maddede yazan Kargo ücreti, aksi belirtilmediği takdirde, ALICI tarafından ödenir.4,3. SATICI, sözleşme ve isim ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte dağıtma edilmesinden sorumludur.4,4. Ürünün ALICI'ya ya da bildirdiği kişiye teslimatı için; işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylanması ve Satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ya da banka kayıtlarında IPTAL edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.4,5. SATICI Mücbir Sebepler ile nakliyeyi engelleyen hava Muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme ve isim ürünü suresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ALICI siparişin IPTAL edilmesini, sözleşme ve isim ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, / teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir ve. ALICI'nın siparişi IPTAL etmesi halinde ödediği tutar 10 Gün içinde kendisine nakten yada defaten ödenir.4,6. Ürünün tesliminden önce ALICI'ya ait Kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce Haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka'nın ya da ilgili finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 Gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.4,7. Garanti belgesi ile Satılan ürünlerden olan ya da olmayan ürünlerden arızalı ya da bozuk olanlar, Garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması İçin SATICI'ya gönderilebilir. Gönderildiği takdirde Kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.4,8. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerini Kabul ettiğini ve hükümlere uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder.4,9. İşbu Sözleşme maddeleri ile ALICI ve SATICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından Elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.5. CAYMA HAKKI5,1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.5,2. Kullanıcı siparişini, 1 saat içinde Üye Kontrol panelinden sipariş durumunu Kontrol ederek, +90.216.706.14.50 numaralı telefondan ve info@kedi7.com Posta Adresi yada İletişim formunu kullanarak siparişini IPTAL edebilir.Ürün dağıtma alınmadan Geri gönderilebileceği hazırsındır dağıtma alındıktan sonra ambalajı açılmadan (7) Gün içinde Geri yollanması durumunda da iade talebi kabul edilir.5,3. Tüketicinin Özel İstek ve talepleri uyarınca üretilen Ya da üzerinde da ilaveler ya değişiklik yapılarak kişiye Özel hale getirilen mallarda Tüketici cayma hakkını kullanamaz.6. UYUŞMAZLIKLARIN Çözümüİşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI 'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.İşbu Sözleşme 01-01-2010 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.Sözleşme koşullarını okudum ve kabul ediyorum.
Garanti: Yüklemiş olduğunuz fotoğraflar ve hediyelik ürünler müşteri memnuniyeti garantilidir. Hazırlık ve kargolama süreci 3 iş günüdür, (indirim sürecinde bu süre 7 iş günü olabilmektedir.) siparişleriniz kargolandıktan 3-4 iş günü sonra kargo şirketi tarafından adresinize teslim edilir.

İade: Kargo sürecinden ya da bizden kaynaklanacak her türlü problemde 15 iş günü süresi iade hakkınız mevcuttur.

İptal: Fotoğraflarınızı yükleyerek tamamladığınız siparişiniz sadece size özel olduğu için iptal edilemez. Sitemizde siparişinizi onaylamak için 2 aşamalı onay sürecinden geçersiniz ve siparişinizi onayladığınızda sanal bir sözleşme imzalamış olursunuz bu dakikadan itibaren tüm sorumluluk size ait olmuş olur. Siparişinizi bilinçli olarak teslim almadığınız taktirde firmamız hukuksal süreç başlatma haklarını elinde bulundurur.Gizlilik: Sitemizde verdiğiniz adres bilgileriniz 3. şahıslarla paylaşılmaz. Kredi kartı bilgileriniz 128 bit ssl ile korunmaktadır ve sitemize kaydedilmez.YORUMLARINIZ
Tüm Yorumlar - Yorum Ekle

K V K Bilgilendirme - Site Kullanım Şartları - Kargo Takip